Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
24.45 MB
2014-04-28 14:57:42
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
288
2734
Rövid leírás | Teljes leírás (280.02 KB)

Muraköz 1894 9-12. szám március

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, 1894. aug. 19: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XI. évfolyam.
Csáktornya, 1894 ^márczius 4-én
9. szám
fta«rk*MtŐT«l irUkosnt Ufctt 4MO«P 11 *• 18 órs kö»6lt — A lap »Mllemi ritxir« Yoaatkoaé ■lnd«a kö»Ur4ny Hargitai Jilllf iMtktuW UTin ktldwd*.
ftiadóklvatal i
^ riMk«l Fülöp könyvkeiMkcdiM. 14« kíld.ndök u «löfl*«t4»( dija
»ylltUwk ím blrd.tW,
Birfct&lí jíliíjoüi uínitUUü.
MAGYAR és BORYÍT NYELVEK MEGJELKNÖ TÍRSADALMf/ ISiíERmERJKSZTÖ 6 SZÍPIRODAUI BIT1UP.
Me^jclculk heten k I u t egjNzer: vanáriinp.
----------* 1 »i ■ ■ i ■ i i ii ————————,,—mamm^mmmmmmmmtmt^mmtmmmmmm——o
A »Muraközi tiszti ÖnbegélyzŐ szövetkezet«, a »Csáktornyai takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.
T-
■-J JUK
Kis birtokosaink a biztosítás
terén.
«
Biztosítani — pénzt kiadni oly valamire, mi sem adó, sem végrehajtás utján nem kötelezi a mi kisbirlokosainkat, olyan valami, mit kívánni, de követelni nem lehet még ma, miulán ezzel tisztában igen kevesen vannak és ennek hasznos voltát csak ezek képesek méltányolni. - •
Hogy mily áldásos ezen intézmény, bebizonyított tény, de miután kisbirtokosainkról lévén szó, szomorúan tapasztalták folyó évben, midőn hazánkban teljes vidékek lettek áldozatai tűzvész- és jégnek, kimondom, ki érezi, fájdalom, e csapások súlyos voltát, mint szegény kis gazdáink, l^ik nem biztosítanak, vagyis önbiztositók, viselvén a rizikót öntudatlanul j mert mig a vagyonos osztály, bár ellenszenvvel, de lefizeti a csekély biztosítási összeget, hogy nyugodtan lehessen minden elemi csapás ellent addig a mi kisgazdáink, visszariadva ama csekély áldozatoktól, miután nincs tudomásuk az élvezeítdő előnyökről, koldusbotra jutnak saját tudatlanságuk folytán.
Mindezen rendkívül könnyen lehetne segíteni, ha a kisbirtokosokat felvilágosíts nák az önbiztositás szomorúan káros voltáról. Első sorban a gazdasági egyesületek
»
Á„Mflrakh"Uniája
MMMMMMMKBMdWMBttt^WHIWMMH \'Hll" .IIHtfH » VtS v
Uti \\ ázlatok Bulgáriából.
v.
Aug. 11 én reggel elbucsuxtunk kedve* papunktól ■ ao Akdere völgyében fölfelé haladva d. u. öt óra tájban már a barlangban voltunk, melyben ■ már többször is emiitelt hírneves Kivés*, Janka is éjtsxakázott. Mi nem a barlangban, hanem a kibajló sziklafal alatt leiepedtünk « ■ a barlangban főlgyült juhganójjal tüzeltünk.
&8ös idö volt, mind a melleit nem tudtuk megállani, hogy esőben is meg ne tekintsük a JnmrukCal 60 - 60 m. magas sziklafalát, mely fenséggel derékszögben átvágja az Akderét. E •alán egy kilométer hosssu fal közepén horpadás Iktsxik, s • horpadásból xahan le a kii patak a mélységbe, hogy ös«zes vixe sxétpermetezik. A M tele van apró kiszögelésekkel, párkányokkal, melyeken a Balkán legnagyobb botanikai ritkaságai együtt föltalálbatók. Szentélynek, Flóra gyermekei védbáalyájAnak tűnik fel e sziklafal, s nem élveatem még nagyobb örömei, mint a mikor Siipanios barátom hü támogatásával nagy fáradtsággal én életvesxélylyel ugyan, de le nem vágott, >oha le nem tarolt, soha mejf nem érintett növényeket gyűjthettem sasfészkek tösiomszédnágában.
Éltem veaxélyexletéaével szedtem e szikla-párkányokon egy uj Oiuerariát, mely immár nevemet viseli a egy uj rózsát, melyet a keleti
lennének hivatva, hol a gazdákkal közvetlen értekeznek, ezt czélul tűzni k...