Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
37.62 MB
2014-07-18 11:13:57
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
559
2272
Rövid leírás | Teljes leírás (330.24 KB)

Muraköz 1894 13-17. szám április

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, 1894. aug. 19: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XI. évfolyam.
SmkentfiTtl irUkeinl lahit min-Imntp U *a IS óra kOsött — A lap »Mlleml rAraér« Ton«tko»4 •ind«n ktalamin/ Hargitai JélHf iHikuitü ■•vir« kfcldwdt.
\' Kiadóhivatal i
yjackt! Fülöp kODyrkeieakodiM. Id« kttld«ndSk aa •icflulfct dijak qrlltUrak éa blrdaUuk.
lirdflftfk julánjosan számittatnak.
rttfw*
fsűktomyn, Í&94 Április 1-An
J 3. Rzilm
■sma
MAGYAR ü ÜORYXT KYELYEN MEGJELKNÖ TÁRSADALMI, ISMEREnERJESZl\'O 4 SZÉPIRODALMI HETILAP.\'
_WoRlolcuik hoíonkint i^ynxcr: VawArimp.
A .Murnküzi tiszti Önsegélyző szöVoíkefcet«, h »Csáktornyái takarékpénztár«, u .MurukOzi , takarékpénztár« sut. hivatalos kö/jönyn.
BMutM árak:
Egés* évre . . . . 4 frt Fél évre . . . . 2 tri Negyed étre ... 1 frt Egyes Mám 10 kr.. w •
Hlrd«U*«k «4 alfoftdtotoak t ) Bnd»p»at«n: Golübargar A. V. U ■ Kckatcln B. hlrd! Írod. Bicstnf . Schilek\'U., DokaaM., Opp.Uk A," D»uU Q. L. 4a tárainál i« Horndl.
RrOnbea: Storn M. - >
" f
NyilHér p*til*>rm 10 kr.
..u ,
t
KOSSUTH TEMETESE NAPJAN.
í l < •

^ - «
Ma teszik a haza méltóságteljes én osztatlan részvétele mellett a magyar nemzet nagy fiának tholUelemét örök nyugalomra. • ,
A végtiszteletadás pompája s a nemzet gyásza mélló Kossuth nagy nevéhez s nagy érdemeihez-A magyar nemzet nem volt nem is lehet háladallan ahhoz, a k nek oly sokat, nagyon sokat köszönhet 1 A magyar nemzet mindig hálás volt nagyjai irátit. ^
S a midőn Kossulh temetése »napján külsőleg is megnyilatkozik az egész\'nemzet szive, e megnyilatkozásba semmi más ne vegyüljön, de nem is vegyülhet, mint a mély gyász és igazi háta/érzete.
Csáktornya városa s vele együtt Muraköz, mint a nemzet összeségével érző, nem tiszta magyar ajkú, de , hazafias vidék közönsége is> teljesítette kötelességét a nemzet gyászában. Nem zavarta e kötelesség teljesítését egy hangja sem azoknak az alapnélküli kifakadásoknak és zavargásoknak, a melyek — lájddlom — hazánk több helyén Majdnem diszharmóniát idézlek e\'öa kegyelet nyilatkozásában. ~
Ismét és újra hazafias örümin\'cl hangoztatjuk, hogy városunk és vidékük magyar, horvát és német ajkú közönsége egygyé olvadt a gyászban, s a kegyelel ^"Vjazafiság oltárára tiszta szívvel, konko\'ytól ment érzéssel\' áldozott. • * - * • f
Zárjuk nagy^haloltunk emlékét sziveinkbe, nevét Kegyelettel említsük unokáink előtti Adjuk • át, nagy hazánkfiát a történelemnek s nevét a halhalatlanságnak I Porhüvelyei pedig nyugodjanak békével 1 \' p S ezzel hazafias kötelességünket végezvén, gyászlobogónkat váltsa fel s\'.ivünkban jövendőbeli hazafias munkálkodásunknál az a fehér zászló, melyről nemzetünk" élő dicsősége : Jókay, Kossuth-halálakor oly szépen emlék szik meg következő szavaiban:
»Valamennyi gyász\',ofcogön elöl, mslyat a na§7 halait ravatala előtt f:g túrni a gyászol&ls tibora ^ cg7 fehér zisz\'ćt lobogtasson: - az ocg^sztelőd&s fehér záazlaut, — az alkotmány oszlopai iránti hádolat szeplőtlen :chá>: zátzléját. - Zn k:c sign: vir.ee: <
Muraköz mindig lángoló szeretettel csüngött hazája sórsán, Muraköz mindig a magyar haza érdekében munkálkodott, s Muraköz meg fogja érteni s követni is fogja koszorús irónk szavait !

i „Muraklf tárnája
Isten mindenütt.