Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
21.63 MB
2014-07-18 11:15:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
332
1780
Rövid leírás | Teljes leírás (258.88 KB)

Muraköz 1894 18-21. szám május

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, 1894. aug. 19: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XI. évfolyam.
Csáktornya, 1894, májas 6-án
18. szám
i
flMrkMsi«v*l irtekunl leh«t »U-4«uap 11 to lft in ktafttt — A t»p BMlIeml riwUr« Tonstkoaé »Ind« ktoUulny Kar*! tat JÓIUf aaatkassUJ MTirt 1 ktldaadl.
Kiadóhivatal l
Flaektl Fílöp könyvkertakodéM.
a* «löfl«elWI dijak ^ " U hird.ti.4k,
m szioiilUtoik.

MAGYAR és nORVÁT NYKLYEW IIECJELENÖ TÁRSADALHf, iSMKRKTTERJKZtö k tílMm HETILAP.
_Megjelenik heteaklat ^ynxerx vaaárnap.
A .Muraközi tiszti önbegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« sat. biratalos közlönye.
XIMmIM 6r*ki
Egész érre ... 1 4 M Fél évre . . . . 8 frt Negyed érre . . . 1 flrt Egyes nám 10 kr. w
r
HlrdrfUak Mi« alfot*dUta*k t BadapaaUa: GoldUntw A, V. ia XokHdM B. ktrd. Írod Bfeabaai Bokal »k H., Dakaa M, Oppatlk A., Daiba 0. L ti tiralnil 4« JBanrfL Brftnban: BUra M. _
\\
NyiltUr pitit tora 10 kr.

j J___ij"i
Közügyeink gyakorlati téren.
Nálunk is, meg másutt is az az általános tapaszialat, hogy közélelünk kávéházi és malomalatti politikái tereferékben nyilvánul és sínylődik Közügyeink iránt nincs akkora érzék, mint kellene. Keleti fatalizmussal nézzük" a mint közállapotaink alakulnak, indulnak és elintéztetnek- Még átlag csak egy kis sereg ostromolja szívós kitartással a közélet fórumát: az a kis sereg, melyet strébereknek, kapaszkodóknak nevez a közforgalom- Polgári önkénytes és ideális munkát alig kereshetünk, mert vagy a demagógiát szolgálják (persze szájjal) a t. szónok urak, vagy a saját érdekeiket Legtöbbször azonban semmit és senkit. És ez a baj. A közügy asztalánál határoznak rólunk nélkülünk, rendesen nem Ínyünkre. Ebből teremnek ki a kávéházi és malom alatti sérelmi viták és rekriminácziók. -
A duzzogó férfiú pedig a sérelmi vitáról arra a hamis következtetésre jut, hogy a közügyet nem érdemes szolgálni, a hol ilyen képtelen határozatok teremhetnek.
1 \' v
Nagy igazságtalanság volna azt mondani, hogy a ki a polgári bizalom és meg tiszteltetésnek ezt a nobile oíflciumát elfogadta : egyáltalában érzéketlen lenne. Szó sincs róla !
Van az ö alkotmányos kötelességtelje-sitésében egy időpont, melyben alkotmá
A Jmkh"lániája
Süldőszerelmesek.
Irta: Kövee^y Albert.
Személyek : Szalay Károly posta én táviró-liszt, Nellike fiatat leány a ki férjhez Baeretne menni.
K o m e 11 Tehát ^ön csakugyan elutazik Nellike P
Nelli: Muszáj. A néni akarja. El kell ki-térnem a fürdőre. ,
Kornél; De hát mi les* én velem. Kn kétségbe fogok esni . . . Megállítom a vasúti órát, elibe állok a gözmasinának, ráfekszera a ▼»suti cinekre.
Ne Ili, Majd felkel, ha fütyöl a vonat.
Kornél: Oh ne gúnyolódjék. Tudja, hogy én komolyan beszélek. Hát uiit csináljak én
azalatt.
N e 11 i: Törjön. A törőké a menyeknek országa.
Kornél: Hisz már egy év óla török s u»ég*em jutok be a menyorsiágba.
N e 111: Már egy éve, hogy ismerjük egymást ?
Kornél: Augusztus 14-én Um Üzenkét hónapja, Ugy emlékszem, mintha ma történt volna. Maga Tiszafüredről jött hasa • nénivel, én Poprádon ráálltam (öl. Belépek a kupéba a
nyos jussát törik- vagy szakad, de hűséggel gyakorolja, ugyanis, ha választás van repertoáron. De mihelyest le...