Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu megjelenítő: Windows Mac OS Android

 
22.78 MB
2014-07-18 11:16:33
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
253
1851
Rövid leírás | Teljes leírás (280.71 KB)

Muraköz 1894 22-25. szám június

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, 1894. aug. 19: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XI. évfolyam,
..................... ..........in
01 év v <j.u \' ■
&MrkM*t0T«l trtekeani l«h*t min-dtnntp 11 U 12 óra köaött — A lap «MiiemI Timkr* vonatkoad »lnd«n kSiUnUnjr Margit a! Jóisaí *>«tk«uiO úrin ktUdwd«.
Csáktornya, 1894. junius 3-án
22. szám
*
L
Kiadóhivatal:
Fittbe! Fllöp könjvkeiwikedéM. Id. kftldwdök u tlöflutfcl dijak nylltt.rek ti Mrd.U.U, .
y.t r
MAGYAR ft HORVÁT NYKLVEN MEGJELKNÖ TÁRSADALMI, iSMKRmííRJKSZTÖ és SZÉPIRODALBÍ fíETILAP-
__Megjelenik hetenklnt «Kywer; vaNárnnp. .
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.
Hi«MtM árak:
Kgéax évre ♦ . . . 4 flri Fél érre . , . , 8 frt Negyed évre . . . I firt Egye« sxám 10 kr. u
Hlrd*tia*k még alfo*adUU*k t
BadapMUn: OoldWger A. V. La Kok.Ula tt Mrd. ; ln>4. Bfc»t»«i Schal.k H., Dukw M., Opp«llk A., Daaba 0. b.U tininil ii HerndL Hrönben: St*rn M.
Xyiltt/r p4tUtóra 10 kr.
Közegészség ós még valami.

A kibocsájtott nép-
mozgalmi statisztika örvendetes eredmór nyeket tüntet fel a mult évről s rövidesen érinti azon okokat is, melyek a születések óa halálozások adatainál ason fordulatot idézték elő, hogy az általánosan vett népesedésben növekedés állott elő. Nem szándékozunk a számadatok felsorolására! szemlét tartani azon tényezők fölött, melyek a népesedési arányra, a korábbi évekhez viszonyítva, módositólag hatottak, de meg ragadjuk az alkalmat, hogy egy< lelketlen bűnről beszéljünk, mely népesedési viszonyainknak legsötétebb pontja.
Tény az, hogy a mult évben a népe-sedés kedvezőbb arányban haladott előre, mint az előző esztendőkben, mivel nemcsak a születések száma mutat növekedést, hanem az elhaltak végösszege is szembetűnően kevesebb. S ha ennek a két tényezőnek a szembeállítása megállapítja is a hidegen és felületesen szemlélő előtt a kedvező népesedési arányi, a komolyan vizsgálódót nem vezeti tévútra, mert az első tekintetre is tudatával bír annak, hogy a születések száma nem egyeztethető össze a népesség számarányával.
A halálozási szám csökkenésére nézve maguk a közegészségí viszonyok gyakorolják a legnagyobb befolyást s annyi tény, hogy a hatóságok a mult évben, a kolera járvány fenyegető veszélynek hatása alatt áliva^a legkomolyabban vették az ellenőrzési intéwwéseket. Hozzájárult még ehez azon


Á „Mmkk\'Unzája
Szép asszony,
, —- Haj*, —
Lábait, melyeken ploalke, virágokkal, mosolygós rózsákkal teleszött papucaot tánczoltat, hanyagul nyugtatja a bársonyos zsöllén ■ nevetve tekint arra a halovány fiatal emberre, ki sóvá-rogva, epedve kiséri minden mozdulatát.
A kis szoba csendes.
Az ezüstös kalitkába zárt éneke« madár ugyan néha megrázza bóbitás fejecskéjét, rendezgeti tollait a ostosergö dalba kezd. de azután
ö is elnémul, elhallgat.
Kinek daloljon és miről?
Csak a virágok, a pompás délszaki növények suttognak halkan, rejtelmesen s terjesztik azt a nehéz, kellemes illatárt, mely felkavarja a vért, Ha idegeket ós édes gyönyört, lázas mámort okoz.
A szép asszony megunja a némaságot, a csnedet.
— No«, hát nincsen ma egy »*ava sem hoazám, Elemér ? — kérdi a fiatal embertől s int, hogy jöjjön kflzelébb, egésze...