Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
37.63 MB
2014-07-18 12:58:34
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
344
1438
Rövid leírás | Teljes leírás (328.66 KB)

Muraköz 1894. 35-39. szám szeptember

Hiányzik: 35. szám 7-8. oldal

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, 1894. aug. 19: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XI. évfolyam.

Csáktornya, 1894. szeptember 2-áti


i IM I ím,
35* «öHítk >
«MrkM*44T«l irUkraal l«k*t mim-i*MÍ 11 fa 19 kftsM*. — ▲ Up hmIImbI rimir* Toa*tkoa4 ■Ib4» tfeluUajr larglUI jréseef MttkMrti NTtn
Kla«ékIvaUl1 FWmI rtUy
- ktl4f<»k h«!(1mU»I dijak
\' jitfqMi níiittiüú.
Mtfetv
"i;» 1 *
4 M
» .;•«. . Ijfrt
Fél «m
ÍÍUnM in« . . . 1 fH KfT** Mtán 10 kr.( ,
itfTAE ét BORVÍT MYELYöí M£GJEU£NÓ TARSADA1II!, ISÜKRETTERJKSZTÖ 4 SZÉPIRODALMI HKTIUP.
__Megfelonlk egyaaers v«f*árn«p.
A »Murakőzi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »CHáktomyai takarékpénztár«, a .Muraközi
i i. T.
KokjfaU B. klni. írod Btombmi 8«k*]«k H., DUm M., Oypelik Á^ DmW 0. L. fa ttrMoál U WL Rrtnhtn: 8Um M.
takarékpénztár« «at hivutaloa közlönye.

Az iskola és az élet
A\'polgári leányiskolát közoktatási szempontból általában csak mint középtanfolya-mot szokták tekinteni, melyben elméleti elők észültségét nyer a leánynövendék arra, hogy az úgynevezett női szaktanfolyamokra legyen bocsátható. S a polgári leányiskolák mai vezetésében általában az a szellem az irányadó, hogy az oktatás minden igyekezetét arra összpontosítsa, hogy a növendék az elméleti ismeretekben kifogástalan elő-készítést nyerjem.
Midőn a nőnevelés szempontjából a polgári leányiskola hivatásával szemben fölállított. ezen tapasztalatokkal foglalkozunk, akkor egyszersmind az élettel számolunk, s ugy találjuk, hogy mind azok egy oidaiulag és ferdén fogiák fel a leányiskolák hivatását, kik abban semmi egyebet nem látnak, mint egy nöi közép tan-folyamot.
Egy intelligens körben 6iő nőnek az iskolai ismeret és tudományos műveltség csak nagyon is kivételképec való arra, hogy belőle éljen és általa magának egsis-tencziát biztosítson, hanem szükséges ez azért, mert általános műveltség el nem képzelhető a nélkül, hogy az ember a tu-damányos világ nagy körvonalait ne is-merje. Már pedig egy intelligens körben élő nő az általános műveltség követeimé-
1-rTTTMPiffHi I nurmiTfl 1 m T ......................
I Jlanklftinzijt
......................
NfilUél ytiiUor* 10 kr\\
Fflrdői levél.
(Glelcheoberg, aug. hóban.)
Gleiohenbergnek m annyi vendége ran, »int még soha I A honnan e sorokai önöknek küldőm a méltóságteljes D\'Orssy-viJla demokrati-kua padlásszobájából (a ni fölött ne méltóztassék mosolyogni, mert a D\'Orsay villa valóságos magyar irói .tuskulanum." Például, hogy csak többet m mondjak, alatta« két emelettel lakott Mikszáth Kálmán) — oda beballszik az esplanadeoa zsivajgó élete, pedig a sta|er égbolt ultramarinját ismét a rozoga Íróasztalomtól, a nyitott ablakon át, szintén elérni vélem.
Nagy szezon van. A podgy*««öB társzeke-rekröl Kifel tornyokat hevenyésmek a plozulák t ölként loodirjai. a vendégek ömlenek éa szinte byttzsgünk az ember-sokadalouiban. A szezon eiue virágjában a göthösök fürdője elvesztette asamarilánus Jellegét, bár még mindig szürkélik • paupsrizmus görcaö« egészség-kereaéae, de a platokráczk olyan smnckosan csillog, hogy egy a Mmsetgasdanágtannal foglalkozó társam véle méoye szeriu», ma Gleiohenbergben a ragyogó ékszerek értéke másfél millió forint.
£• liazielettel alólirott, ki bár t...