Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
17.95 MB
2016-10-26 17:44:28
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
274
1004
Rövid leírás | Teljes leírás (441.9 KB)

Zalai Hírlap 1916. 173-198. szám augusztus

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 183, 194. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV évfolyam. Nagykanizsa, 1916. augusztus 1. kedd 173, szám.
társadalmi ós közgazdasági napilap.
MAtlzetéri á r a k t Helyben házhoz hordva I hóra I K.
I gyea s z ám 6 fillér. Vidékre p o s t á n . . 1 h ó i a 150 K.
Nyllttér it hirdetések megállapított árak szerint.
AlapiOtta:
Dr. H A J D U GYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Caengrry-ut 7. u á a .
T e l e t o n : S z e r k e s z t ő i é * 41. Kiadóhivatal 41.
A v i l á g h á b o r u.
- fl Míigvnr Távirati Iroda és l\\z Est mal távirati. ,
Gyengül az orosz.
Húszezer orosz halott
Kirlibabánál.
Sajtóhadiszállás. Keletgaliciában
Scserbacsevv orosz tábornok hadserege
igen heves küzdelemben
volt gróf Bothmer német generális
német, magyar és osztrák csapataival.
Az oroszok Itt ismét minden
erőfeszítést elkövettek azon céljuk
elérése végett, hogy frontunkat áttörjék
és azt a Strypa irányában
felgöngyölítsék. A vállvetve küzdő
hős szövetséges csapatok minden
támadást visszavertek és minden
állásukat megvédelmezték. Keletgaliciának
kárpáti frontszakaszán
(a máramarosl országhatárral párhuzamostul
haladó arcvonalon)
semmi jelentős esemény nincs.
Wolhyniában szakadatlanul Igen
elkeserede.t harcok dúlnak, de az
o r o s z o k támadó ereje már
igen é s z r e v e h e t ő e n meggyengült,
annyira, hogy csapataink helyenkint
már ellentámadásokba is
kezdenek. Általában megállapítható,
hogy az o r o s z offenzíva más
o d i k f ő f e j e z e t e nyugodtabb
m e d e r b e t e r e l ő d ö t t.
A bukovina-—besztercei határon,
Kirlibabánál, az oroszok hetek
hosszú során át szakadatlanul folytatott
eredménytelen támadásainak
színhelyén több mint 20,000 orosz
hullája fekszik. A törökök Galiciában.
Egy töröK tábornok nyilatkozata.
Sajtóhádiszállás. Az osztrák-magyar
északi frontra érkezett török hadsereg
egyik vezénylő tábornoka a következő
tartalmú kijelentéseket tette Az Est
haditudósítója előtt:
— A török csapatok nagy örömmel
és lelkesedéssel jönnek hü szövetségeseik
oldalán harcolni. E csapatokat német
kiképzőik a lehető legtökéletesebbekké
tették, s mintaszerű pionír, tüzérségi
és repülőszolgálattal is vannak ellátva.
Az a katonaanyag, ami Törökországból
most Galíciába és Bukovinába
jött, a legválogatottabb ezredekből áli,
amelyek vépigküzdötték a Dardanelláknál,
Gallipoliban az ott lezajlott összes,
rendkívül nehéz harcokat.
Romániában csend van.
A vihar, mely az trdélyi havasokon
tul, a háboru első n. pja óta titokzatos
Romániában a közelnult napokban keletkezett,
már teljeser kitombolta magát.
Igaz ugyan, nem letol tujni, minő erők
hatottak közre annak lecsillapításánál és
hogy az uj csend ncn rejti-e uj orkánok
magvát. De hop\' egyelőre nincs
okunk Románia miatlaggódni, az alábbi
táviratok, s főleg ronánlai halálos ellenségünknek,
Take Joneskunak alább olvasható
kétségbeesett fölkiáltása Igazolja.
A német diplonácia
győzelme.
Bukarest. A kiiily elutazott a
román fővárosból ós a nyugalom
Ismét helyreállt, i russzofilek lázitása
és légből lapott argumentumaik
nem hoitik meg a várt
eredményt. Take onesku n királyi
...