Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.9 MB
2014-07-23 17:10:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
834
3162
Rövid leírás | Teljes leírás (268.42 KB)

Muraköz 1895 1-4. szám január

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

u-
XII. évfolyam:
CsAktornya, W85. január 7. \'002
8B*rk«Mt4f«1 irtskssnl l«h »t
Isaaap U 4a )• éra ktattt — á )sp bmIImiI risairs renatkoat
■daél kklwéiy l»r|ltftt JíilMf Hwkwtl asvArs
*iaáéhlv\\Ul i
VMmI Vtlftp Mnjrvksrssksdéss U» k«M«Mk m slASsstfct dijak ajrUttsrak te klnlstts*s
lirfciéuk jíUujoho uinitUtoaL.
t.

mmnÉÜ
MAGYAR és HORVÁT NYKLVKN HEGMŐ TÁRSADALMI, ÍSIIRmMiit^íllllODALlH BKTILAP.
Wvgjlelculk livtenktnt *ytyH%e>/\\ vft*AiSin|»
A »Mu -nkfl/i lis/ii önhegélyzö szövetkezet«, a »Csáktornyái takurékpétiztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« »at. hivatalos közlönye.
BfftMté«t árak:
£#é»* évre . ... 4 M Fél érre * . . 8 firt Negyed é?r* . . . I firt E«y«s aaáai\'lO kr.
HlHUtfaak m*« sUfcfi4tataek i B«d*í*»Wa: öo)db«rgw A. T. <*v. KckrUin B. klrd, írod Wc*b«*»
S«ka!«k H, DokM M., OppsljMC**"*"\'"*
Dk«b< 8. L. «* tir^oál 4* tf»ra#?.
Br»iib#B/Íun» Ú A f*
őszinte szavak^
lapunk olvatólhox
«, Syi\'Uir

" 1
Amidőn lapunk uj évfolyamát jelen számunkká) megkezdjük, bizalommal intéz tttk e sorokat mindazokhoz akik a múltban hfl támogatói vollak lapunknak én azoknak a szép feladatoknak, melyeket lapunk által hazánk határszéli magyar közönsége éveken keresztül oly odaadó lelkesedéssel és kitar-t ássál támogatott és irányított. Fogadják e nemes ügy nevében a multakért hálás kö szönetUnket és hallgassák meg kérelmünk?! a jövörs néave. - Borainkat azoknak is ssives figyelmükbe ajánljuk, akik kevésbé pártolják lapunkat
Arra kérjük lapunk t. olvasóit, hogy a murakötiek hazafias czéljainak orgánumát résxeait\'ék abban a támogatásban, amelyet annak fontos és neme* czéljai megérdemel nek! Etek a czélok nemcsak az anyagi, hanem az erkölcsi és szellemi támogatásra is rászorulnak Nyiltan és őszintén beszélünk ! \' • -
Lapunk, vidékünk értelmisége részéről nem részesül sem szellemileg, sem erkölcsi-^ leg abban az odaadó támogatásban melyet az czéljainál fogva joggal megérdemelne. Legkevésbé sem csodálkozunk azon, hogy a támogatás nem oly mérvU, mini a milyennek lennie kellene; hisz a magyarnak régi
Vbája afc4lojB3Í>/magáét nem becsflttTirtg. Ha nem volna vidékünknek lapja, akkor — meg vagyunk felőle győződve - még nagy anyagi áldozatok árán is teremtené nek De mivel van, — igy gondolkoznak sokan — minek erőltessük magunkat?! Majd dolgozik UgyUnkért a szerkesztő /, pár évig még majd bírja a munkával, aatán ha belefárad, majd akad megint valaki, aki idejét, erejét, nyugalmát, szabadságát, népszerűségét feláldozza l Oknnk van hogy ezek-kel a gondolatokkal vezetjük be az uj évben lapunkat I
Vidékünkön sok tehetséges Írogató ember van, kik közül sokan parlagon hevertetik tollúkat, sokan meg alig veszik tudomásul azt, hogy idehaia is van egy orgánum, mely nem nagyképűsködik, mint akárhány vidéki lap, hanem halad csendesen a maga utján; nem veszik észr*>, hogy Muraközben egy igénytelennek látszó lapocska, mely éber szemmel figyel arra, hogy Muraköz népe szellemiekbei) és anyagiakban erő södvén, őritől hagyománykép örökölt ma gyar érzelemhez\' és hazaáv.erétéfhé* hfl maradjon! — Tollforgató földieink közUl vajmi kevesen gondolnak arra, hogy első do og a magunkét megbecsülnünk, me.t\'hami magunk sóra becsüljük egymást, mások becsű lését annál kevésbé...