Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
24.53 MB
2014-07-23 17:12:27
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
546
2643
Rövid leírás | Teljes leírás (278.8 KB)

Muraköz 1895 5-8. szám február

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


I
-.V
X1L évfolyam.
... li..-
Csáktornya, 1895; febmAr 3.

B»«rkaa«t0val irUhaanl lakat *ia-i«»n«p 11 4« 18 óra kötött. — A Up »»allatai rimin r«aatko»4 Hi.d«a kdalaaUny Hargitai
JélMf iMiktuH MT*r»
klM«4l.
\' !i > • ,
Kiaftékixratal l
Fisskal VtMy Wajrvkaraakadiaa UUmíU »i.tófi.tt^l dijak ayUttarak U hlrd«tW
lirfcUut jiUijwu izáailUlul.
IBJBftm. 1 \\
-Jtt U.",»«B\'Hi
IKM fc HORVÁT NYKLYEN HÍGJKLINÖ TÍRSJiDAlll, BUKOTttMi * SZÍPIRÖÖUII IfflUP.
M< uj^lenlk hety>»»U«Mi \'
A .MurakAxi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, u »Muraközi
takarékpénztár« »at. hivatalos közlönye.
KléttaaUai arak:
> <i
• . ♦ fn
.\'■\'JV t frt tfegyed évre . . . v | fn
K«T« a»ám 10 kr.
"TT".. A
MlrtU^k aOf alfrastfctasfr . BMa^wUa: HuMUr,* A. V. és KckaUJa B. hl rá. Itj4. BiaaU*. Hekalak H., Dukaa M., Om)!V ^ Daaha G L te ttraáail U Km+éL lUInba*: *Ur% U .
• A Csáktornyái választás lzRal-maihoz.
Lapunk nem politikai lap, tehát nem is Ali politikai czélok szolgálatában, de mint Muraköa ösezes érdekeit képviselő társadalmi közlöny, első sorban jogosított és hivatott arra, hogy mindazzal, ami e vidék lakos ságának szellemi körét érdekli, a maga ér-deme szerint íoglalkozzék. A folyamatban levő választási mozgalmak közepette nem egy tünemény vetődik íelszinre7 mely nagyon is szoroB összefüggésben áll népünk erkölcsi érzületével és lelki világával, t á r-sadalmi viszonyainkkal.
De neveztük meg a dolgot a maga nevén l
Mintegy két hete annak, hogy min\'s-terré kinevezett képviselőn^: a törvény ér telmében lemondott mandátumáról, máris alig lehet vidékünk népére ráismerni azon Mozgalmak folytán, melyek a minister uj % jelöltsége következtében vetnek nagy hullámokat,
A választás izgalmai behatoltak a nép féltékenyen ápolt ideól\'smusába: a vallás és a hit szentségébe, s ezzel a családi és egyéni lét legbensőbb világába. A vallás hivatott őrei beleerőflzakolták a hit eszményeit a politikai küzdelmekbe!
Mindenesetre nagy hibát követnek el azok, akik tévesztett jelszavakkal nyűgözik le a nép tiszta és szent érzéseit I
Avagy volt szükség arra, hogy «z Isten imádását ápoló szószék, egészen más térre tartozó eszmék és tanok izgató eszközéül használtassák föl?!\'— Volt arra szükség hogy a hivők kedélyvilága oly megfélemlítésekkel és a vallásos élet legbensőbb mozzanatait érintő fenyegetéseivel hozassék oly mérvű megrázkódtatásba, amely semminemű pártnak sem lehet czél|a.
Oda jutottunk-e tehát a szenvedély izgalmai közt, hogy a szeretet ós béke vallásának szépségét és tisztaságát katholikus védje katholikus ellen ? I sőt, ami ennél is több, épen a szerdát vallásának hivatott őrei ellen?!
Tiltakozunk és ismételve t,Mákosunk az ellen, hogy a templom, és hitelét bármely szempontból pártérdekek szolgálatába szegődjék !
A béke és tUrelem odaadásával kérjük a választóközönséget, ne ragadta« a magát túlzásokra oly törekvésekkel, melyeknek el hintői a nyugodt, de talán már késő meggondolás tisztultabb pillanatában, maguk fogják belátni azon kiszámithatlan károkat, melyeket népünk vallásos érzületében okozlak. —
Az Isten háza maradjon at Istené, a politikai küzdtér az egyéni felfogásoké!
N*<it4r fMtit^ry...