Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
39.27 MB
2014-07-23 17:14:06
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
1107
3404
Rövid leírás | Teljes leírás (331.37 KB)

Muraköz 1895. 9-13. szám március

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XII. évfolyam.
Csáktornya, 1895. mftrcziusl3.
-.....HV^"
9* szám.
0Mrk*«t0T«l irUkainl Uh*t ml»-Jwoip 11 1* —
l |,p «mI1*«í r4«Ur* Yomtko* M|sd«B kisltaénjr Hargitai
j^lltf iMi k Mi M ticir« ktktwUS
CUdófclvaUl i
riMk«! FAUy k»ny?k»rMk»d*«.
14, kll^Uk u sIMastlrl dijak aj{lM«r*k U k»rd*tW.
KrfcUuk jiUujMio iziniliilitli.
• m
ÜRAK0Z
MAGYAR ft 00RTXT HYELYEN MKGJKUNÖ TÁRSADALMI, 1SMKRITTERJKSZTŰ * SZÍPIRÖDAUI HETILAP.
__Megjelenik hetenkint eyywger: vanárnap.
A »Muraközi tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a .Muraközi
takarókpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Kgées éirt
Fél érre
4 M
i frt
l.CH
Negyed évrs . . Egy« nám 10 kr
WHbHssfc m% MipMUi: Q«MWy«r A. T, ém Kek«U» B. WrtJ. ír+i. Ut*mt S«kü«k H., DakM M., OfT*Xk D»«U e. L. 4« Mraiaál U Mwtl \' KrinHm: Mm M.
Nv\'Htr pitit«* m 19 »tv
Ifjúsági egyesületük.
sülét, fogja mondani az olva&dH^ftTIž egyletekben való túltengés társadalmi veszedelmével ismerős. Pedig az akczíó méltó a figyelemre, — ha tekintetbe vesszük azokat a nagyjelentőségű ethikai és kulturfeladatokat, melyeket az iljusági egyesületekkel czéloznak.
Más országban az úgynevezett le#ény-egyestlletek valóságos megvédői az erkölcsnek és istápolói az önképzésnek és virág-7anak is, mert a társadalom humanistái nagyon fontosnak tartják, hogy az erkölcsi elduvulás legveszedelmesb, leghajlékonyabb idejében az ifjúság morális, maga alkotta béklyókkal legyen megkötve, a szép, jó és igaz Castiliai forrásából táplálkozzék, nehogy a léháskodás lejtőjén az elzüllés sodró áradatba guruljon-
Az úgynevezett ifjúsági egyesületekre tehát fontos misszió vár. Az enyhén vé^re 1 hajtott ismétlő-iskolázás mellett igen ráfér a cseperedő ifjúra, hogy tizenöt éven tul az önképzés alkalma számára megadassék, — abban is helye* akcziót találunk, hol a dal hatalmával verbuvál és a falusi dalosköröket óhajtja serdülő ifjúságból. Heine és Seume éneklik, hogy a dalos emberek gonosz emberek nem lehetnek. A dal kedvencz mu-latság-tárgy az ifjú években, a ki fiatalsá-
gában dalolni nem szeret, annak szivét idő előtt megfagyaRztotta a gondokkal tele élet, avagy talán az ilyen, kedély, szív nélkül született.
Ismételjük tehát, hogy az ifjúsági egye sületek dalos körökkel kombinálva szerencsés gondolat; hisszük, hogy sikerre vezet.
Ámde vélekedésünk szerint a társadalomnak van az ily egyesületek megalapításánál a fődolga. Sokan a községi elöljáróságokat vélik hivatottaknak az ifjúsági egy letek szervezésére. Csakhogy mi, a községi elöljáróságokat egyedül, magukra hagyva, nem tarjuk elégnek at ifjúsági egyletek megalapitására. Oly sok teendő vár ma a községi elöljáróságra a közigazgatás számos komplikációja miatt, hogy még ilyen kultur misszió megindításával megterhelni szinte túlterhelés.
Ebben a dologban a társadalom lelkes üterére is kell számítani, a mely a község elöljáróságával kezet fogva, a czőlt, az ifjúsági egyesületek szervezését, megvalósítja.

A fizetési meghagyások reformja.
Nem szakczikket, hanem ismertetést akarunk adni e sorokban
Ennek a törvénynek a czélja, hogy az eljárás a lehetőségig egyszerű legyen, vagyis, hogy a tiszta, határozott követelések a leg-
könnyebb módon ős eszközökkel ...