Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
30.69 MB
2014-07-24 17:37:23
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
798
2606
Rövid leírás | Teljes leírás (274.02 KB)

Muraköz 1895. 14-17. szám április

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XII. évfolyam.
Csáktornya, 1885. Április 7
14, szám.
Štor*«*!*™! irt«k«>af Ukti »la-toup 11 U lt óra kftaAtt — A lap aaallml réaaéra »onatkoaé ■ImUb ktelMUajr Harf Ital J éSS* f MMkMitl MTÍM ktldMtt.
SUdÖklTAtol I
Jflask«! ftlöp k»Bjtk«rMk«dÍM lé* ktUUadik as sWflaatfci dijak ayilttarak U kird.Ua.«.
liHfUiek jiUijiui ulmitlatDal.

■ ■
kii««UÉ( kfMt
Iféss érre . Pél évre . Hegyed érre
*fT«
4 ftrt I trt 1 <H
10 kr.
MAGYAR éi HORVÁT KYKLYEM MIKNÖ TÁRSADALMI, ISIÍRCTTIRJBZTÖ t SZÍPíRQDAUI BST1LAP.
hetenklnt ftgyw«ri v«Náru«p.
i
A »Muraközi li.-zti önsegélyzö szövetkezet«, a »Csáktornyai takarékpénztár«, a »Murakőzi
takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.
"-—gag L.l ij _UI |»J .
fta4ap««Ua: 6K>MW««r A. Y. és KokaWa B kiriL iro4. Bfawtoau 8«kal«k H , Dmkaa M., Opt*Uk A., Daab* 6 L. 4a társ&aál U HarWl Hrllnb«a. 8Ura M.
A*i\'tlár fXtitior* 10 krv
i__
Nemzeti kultura.
Az az Általános érdeklődé*, mely a években, midőn kulturánk nem
félőkért modern alapokra helyezkedett, fVóban tan. — A sajtó szót ejt érte, de hangja sokszor elhangzó szó a pusztában.
Mindazonáltal szót ejtünk e kérdésben, mert erős bizva bízással mégis azt hisszük, hogy az eszme nincs elkoptatva annyira, hogy midőn a törvényhozásban szónokok mondják el eszméiket róla, ne hagyjon nyomot a kedélyekben a legigazabb, a legne mesebb, a nemz t megerősödésére legjobban elvezető — íájdalora I - még mindig csak aspiráczió: a nemzeti kultura-
SdrCtn hivatkoznak Deák Ferencinek beszédeire, nagy igazságokat rejtő mondá saira. De senki sem hivatkozott az örökigazságra, melyet a haza bölcse mondott ezekben : »Korunkban csak azon nemzetnek van jövendője, mely komolyan törekszik az általán s műveltség színvonalára emelkedni, és azon előre haladni.« És akarunk e mi ? Kétségkívül akarunk í De komolyan a ka runk-e? 11a igen, honnét van az mégis, hogy kulturánk számos nyomorúsága az egyetemes érdeklődésig és annak megjavítására való jószándékig jutni nem tud
Meg kell szabadítani népmivelődésünket szómos nyomoruságaiból és mindenekelőtt anachronismussá kell tennünk az antik kor
nak régi nagy igazságát, hogy a kit az istenek gyűlölnek, azt tanítóvá teszik. Meri az most nem anachronizraus, Minden (éren érvényesül a bibliai mondás, hogy a munkás méltó az Ő bérére, egyedül a hultura munkásait nem akarjuk felszabadítani az anyagi gondok nyűgeiből; melyeket kétségtelenül népmivelésünk érez meg
Mikor a magyar kulturának hódító had* járatot kellene viselni és haladunk csiga lassúsággal. Huszonhét éi óta alig emelke-deli valamit a kulturának lett áldozat — Hiszen így is haladunk, a t kétségtelen, de a haladás a modern inkolaészmének. az általános tankötelezettségnek és a szakszerű tanító képzésnek eredménye.
Most már nem ábrándos követelés, hogy népoktatásunk legyen intenzív és a 200 gyermek tanuló egy osztályban adassék át a múltnak- Ez is a nemzeti kultura egyik szüksége. Mert nem az a külsőség, hogy végre is minden helységnek van népnevalö hajléka, - teszi ki a nemzeti kuliurát, hanem annak szelleme. — Szellemét pedig a benne működő tamtómbater adja ki viszont csak agy működhet az eszme érdekében, ha az amúgy is reformálandó alsófoku iskolaszervezet minden rendelkezése betartva lészen
A nemzeti ku...