Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
31.18 MB
2014-07-24 17:49:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
640
2909
Rövid leírás | Teljes leírás (359.47 KB)

Muraköz 1895. 22-26. szám június

Muraköz II. (Medjimurje)

Magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi, ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap
Čakovec. [Csáktornya.]
1884. jún. 10.-1944. [jún. 30.]
Szün. 1918. [jún. 30.]-1941. szept. 11.
Megj. hetenként egyszer.
Szerk. Margitai József
Kiadó: Fischer Fülöp, Strausz Sándor
Nyomda: Fischer Fülöp, Strausz Sándor


A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

XII. évfolyam.
C8áktoa,riiyl895. jun i as 2-án,
22, szám.
BMrktaaMrtl irUkaanl l»ktl nla-
4mb»P 1» *• 18 —
A lap imIUuI ri»4r» voaatkosé vi»d«a k»aUMÍB7 Hargitai jénait mtkMiil MTÍN kV4mU.
giaáókivatal t
HnM ril4p k»ajrk«r»«k»d*or M« k»U#nd«k as •lőfl*«t4cl dijak ,riltUr*k U klnUO**.
lirfctéuli jiUijmu uíiitUtuk.
MAGYAR to HORVÁT HÍM MKGJRLKNŐ TÁRSADALMI, ISMKRmKRJESZTÖ 4 SZÍPIRODALMI IfTJUP.
_W^l^Ienlk lieteiillnt eg^naer: vanái-nap.
A .Muraközi tiszti Önsegélyző szövetkezet«, a .Csáktornyái takarékpénztár«, a .Muraközi
takarékpénztár« »at. hivatalon közlönye.
........—.............i
m**a*tu\\ árak 2
, TTS , 4 fM
W ÍTW \' . . • I 1 ftt
Negyed én* . . . 1 flrt
IfT* 10 kr.
gflithik aUt slfetatetaak 1 B*4*p«aUa: 6oUb«t«r A. 4e KckaUlu B. klrd. IrW. B4«ab«ii SekaUk H., DakM M-, Oppalik A., Daabs G. L. U tWait 4a H*ra4L BrOnbsn: »Ura M.
Nvt\'tiir pttii—r* 10 kr.
PÜNKÖSD.
Cen a bájos tavaszi ünnepen a harmadik isteni személy tüzes nyelvek alakjában leszállt az apostolokhoz ős azontúl Péter, András, Jakab (a Zebedeus íia) Fülöp, Bertalan, Tamás, Máté, Jakab Simon, Leb bacus Júdás, Mátyás föl voltak vértezve bátor szívvel, éles judiciummal, nagy tudományokkal és szent elszántsággal. A szen-lélek ereje volt velők ós oly csodás hatással áldotta meg; őket ez isteni hatalom, hogy az első napon a pogányok ezreit tudták megnyerni a hitnek, melynek apostolaiul szegődtek
A mai századvégi ember számára alig lehel szenzibilisebb olvasmány, az első hittérítők pályafutásánál. — Ezek az egyszerű emberek meggyőződésük szilárdságával, lelkesedésük rendülellenségével a borzalmas Üldözések ellenére megtudták szerezni a világ legnagyobb institúcióját, abban a korban megrögzíteni a kereszténység human eszméit, mely bárdolatlan zsarnoksággal volt szalu: rálva. Nem, nem ! ez nem meni Isten segítsége nélkül I
& lázép kikeletnek ragyogó ünnepén századok ragyógó fényes eseménye, bizonyos bágyadt reflex ókat vezet. Valyon a história fényes nagy eseményei ismétlődnek-e, lesz-e az emberiségnek még egy olyan pünkösdje.
melyen tizenkét — ha egyszerű, ha akármilyen — ember az iBteni erőtől vesz parancsot, miként az emberiséget mentse meg hivatásának ? Lesz e még pünkösd, melynek ez isteni ereje uj tizenkét apostolt ad az emberiségnek, a kik a dekomponált társadalmat a nemes eszményes, a tiszta emberi feladatokhoz fogják visszavezetni.
Lehetetlen ezen a szép ünnepen, mely első sorban az egyházé, nem látni, hogy az emberiséget oly eszme áramlatok vezetik, melyek mindenre inkább alkalmasak, mint a tiszta eszmények szdlgátatára
Kicsiny országunkban, mely csak a vallásos hit ápolása mellett állhat meg az európai koncelben okvetlen a vallásos oktatás intenzivitását kell hogy a közel jövő feladatainak ismer,e. Magyarország csak nemzeti öntudatának folytonos ébrentartá-; sával lehet boldog
Sóvárogva kell óhajtanunk, hogy jöjjön el az isteni erő, a pünkösdi halalom.
Oh jövel isteni e-ő, adj okosságot, előrelátást, hogy mo«,tj^midőn nemaeittnk ezredéves ünnepéhe« készül, ne pusztithas son közöttünk a visszavonás, az elfogultság, Jövel isteni erő, győzzél meg mindenkit hogy a küszöbön lévő nemzeti ünnep Szt látván népeinek becsületébe, ha csorbát szenved a jövő évi ünnep, ezl a csorbát egyhamar nem lehet kiköszö...