Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.57 MB
2016-10-26 17:05:38
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
713
2032
Rövid leírás | Teljes leírás (462.72 KB)

Zalai Hírlap 1916. 075-098. szám április

Társadalmi és közgazdasági napilap
Lapvezér: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 80. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV. évfolyam. Nagykanizsa, 1916. április 1. szombat 75. szám
ZALAI HIRLAP ; á r a a d a l r n l w* k ö z g a z d a s á g i n a p i l a p.
K l ö J U t t é a l árak: Melyben h á i h o i hordva 1 hóra 1 K.
l\'fyea azám 6 fillér. Vidékr e p o a t á n . . 1 h ó r a 100 K.
Nyilttér é t h i r d e t é s e k megállapított árak szerint
A l a p í t o t t a :
Dr. H A J D U GYULA.
Kiadóhivatal: Oatenterf-njronKla Caanjfery-ut 7. azám.
Talefon: Szarkeaztóaág 41. Kiadóhivatal 41.
Hollandia mozgósított.
Anglia Hollandián át akarja Németországot támadni.
A z antant ultimátuma Hollandiához.
f i M a g y a r T á v i r a t i I r o d a és fiz Est mal t í v i r r . t a i.
A világháboru folyása a mai nappal
isméi egy szédületes kanyarodóhoz jutott.
Anglia, a >kis államok védője< és
>a semlegesség őrangyala* Hollandiát
arra kényszeritette, hogy fegyverrel
védje meg elhatározásának szabadságát
és országa területének épségét. Anglia
Hollandián át akarta megtámadni csapataival
Németországot és a párisi konferencián
született ultimátummal még
arra is rá akarták kényszeríteni, hogy
határait zárja el Németország felől, hogy
ezzel Németország teljesen elvágassék a
tengertull összeköttetésektől, A nagy
eseményeket maga után vonó holland
mozgósításról alábbi távirataink szólnak :
A szabadságoltak behívása.
Amsterdam. A holland szárazföldi
és tengeri haderő szabadságolt
tisztjeit és legénységét táviratilag
behívták. A hágai távirati
ügynökség jelentése szerint Hágában
fontos tanácskozások folynak
a belügyminiszter, a külügyminiszter
és a királynő kabinetirodájának
Igazgatója között. A második
kamara titkos üléseinek összehívása
küszöbön van.
Ki ellen Irányul
a holland mozgósítás?
Amsterdam. A Nieu\'vs van der Dag
% kifejti, hogy Hollandia katonai intézke-
\'déseinek oka az európai háborúnak a
nyufcatindiai holland gyarmatokat érintő
vonatkozásaiban rejlik és az semmikép
se hozható összefüggésbe Németország
tengeralattjáró háborújával, amit a németek
a semlegesekre nézve kedvezően
intéztek el.
Anglia Hollandiában
csapatokat akart partratenni.
Berlin. A Berliner Tageblatt je
lentése szerint a holland kormány
azért rendelte el a . mozgósítást,
mert Anglia engedélyt kért Hollandiától,
hogy Hollandián át Németország
ellen csapataival átvonulhasson.
A holland kormány az
angol kérelemre tiltakozással felelt,
" közölve a londoni kormánnyal,
hogy semlegességének megsértését
egyik hadban álló liata om részéről
sem fogja eltűrni és annak fegyveresen
fog ellentállnl.
A teherkocsikat lefoglalták a
hadsereg részére.
Amsterdam. A Handelsblad jelenti,
hogy a holland vasutak összes teherkocsiit
lefoglalták a hadsereg részére.
A z antant ultimátuma
Hollandiához.
Zárja el a német határt.
Berlin. Amsterdamból táviratozzák a Berliner
Tageblattnak: Az antant [elszólította
Hollandlát, bogy határait Németország felé
zárja el és a határokon semmi áruküldeményt
ne bocsásson át- A felszólításnak uitlmátamszerU
jellege volt, s azt még a párisi
konferencián elhatározták.
Pánik a holland tőzsdén.
Rotterdam. Az amsterdami tőzsdé...