Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.86 MB
2016-10-26 17:08:32
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
680
2281
Rövid leírás | Teljes leírás (460.9 KB)

Zalai Hírlap 1916. 099-124. szám május

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 106. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV é v f o l y a m. Nagykanizsa, 1916. május 2. kedd 99. szám.
társadalmi és közgazdasági napilap.
Jílóflzetéal árak: Ijclybcíi házhoz hordva 1 hóra I K.
t \' í i y e s s z ám 6 fillér. Vidékre postán . . 1 h ó r a 150 K.
Nyilttér és hirdetések megállapított árak szerint.
A l a p í t o t t a :
Dr. H A J D Ú G Y U L A.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Cscnftery-tit 7. azám.
T e l e f o n : S z e r k e s z t ő s é g 41. Kiadóhivatal 41.
A v i l á g h á b o r ú.
l\\ Maaynr Trtvlrntl Iroda és Hz List mai táviratai.
Leuerue az ir fölkelés.
A vezérek megadtákk maguhat.
Rotterdam. Londonból jelentik
liivatalosan, hogy az Írországi lázadók
valamennyi vezére megadta
magát.
Hága. Londonból jelentik, hogy
amidőn a lázadöktó a föpostát a
kormánycsapatok elfoglalták, az
ir vezérek fegyverszünetet kértek,
majd aláírták a kapitulációt, uz
irek részéről Pearce kormányelnök.
A felkelők haladéktalanul letették
a fegyvert.
Nyugalom egész Írországban.
Rotterdam. Londonból jelentik, hogy
Dublin most már teljesen nyugodt. A
felkelők kerületenként megadják magukat.
A letartóztatott irek közül 489 embert
Angliába vittek. A többi ir grófságokban
is nyugalom van.
A német-airikai válság.
Berlinben KlztirM tartják n
háborút.
Berlin. Gerard, az Északamerikai
Egyesült Államok berlini nagykövete
tegnap a német nagy főhadiszállásról
visszaérkezett Berlinbe. A birodalmi
kancellár, Bethmann Holweg is rövidesen
visszatér onnét és az Amerikának
adandó választ csak akkor fogják megszövegezni.
Boriinben a l e g b e a v a -
tottabbak is immár teljesen
lehetetlennek tartják az Amerikával
való háborút.
Küzdelem Verdimért.
Lanyhulnak a harcoK.
Genf. A Havas-Ügynökség jelenti,
hogy Verdunnél ezidö szerint aránylagos
nyugalom van, a Maas mindkét
oldalán azonban heves ágyuharcok folynak.
Afrancia Jelentés.
Genf. A legutóbbi francia hivatalos
jelentés közli a Verdun körüli harcokról,
hogy a németek a Mort Homme ellen
sürü sorokban eredménytelenül támadtak.
Cumiérestől északra a francia védők
ugyancsak három német támadást
visszavertek.
Román—bolgár
megegyezés.
Aláírták az uj kereskedelmi
szerződést.
Bukarest. A „Cambana" jelenti,
hogy a román—bolgár kereskedelmi
szerződést tegnap délután Continescu
román pénzflgyminiszter és
a bukaresti bolgár követ aláírták.
A törökök harcai.
Orosz vereségek.
Konstantinápoly. A nagy török főhadiszállásról
jelentik hivatalosan;
A Fekete tenger partja melleit 3
ellenséges gőzhajót, valamint 4 megrakott
vitorlást elsülyeszlettünk.
A kaukázusi fronton az oroszoknak
a Kozma hegy ellen intézett támadását
hét órás küzdelemben visszavertük.
Német-bolgár előnyomulás.
Szaloniki ellen.
Genf. Párisból jelentik, hogy a
német—bolgár csapatok megszállották
Akitali görög községet.
Höfer jelentése,
Budapest. (Hivatalos)
Orosz és délkeleti hadszíntér: Nincs különösebb
esemény.
Olasz hadszintér: A helyzet változatlan. Az
Adamelló-szakaszon csapataink az ellenség
támadásait, atrfelyek főképp a Fargorida-szoros
ellen irányultak, az alpinik tekintélye...