Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.16 MB
2016-10-26 17:49:50
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
599
1844
Rövid leírás | Teljes leírás (440.29 KB)

Zalai Hírlap 1916. 224-249. szám október

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 225-226. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV. évfolyam. Nagykanizsa, 1916. október 5. csütörtök 227. szám.
társadalmi és közgazdasági napilap.
H 6 f l x « t é t ! á r a k ! Helyben háxhox hordva 1 hóra 1 K.
E f y e t arám 6 fillér. Vidékre poilán . . I hóra 150 K.
Nyllttér é« hlrdetétek megállapított árak azerlnt.
Alapította:
Or. H A J D Ú Q V U L A.
Kiadóhivatal: Outenberg-nyomda Ciengery-at 7. azAm.
Telefoni Szerketztfiiéf 41. Kiadóhivatal 41. világháború l\\ Magyar Távirati Iroda éa l\\z Est mai táviratai.
A románok pusztulása.
Vöröstoronynál már román
földön folyik az üldözés.
Sajtóhadlszállás. Krafft von De!-
menslngen német tábornok bajor
csapatai a vöröstorony szorostól
délre 8 kilométernyire baladtak
előre Románia terü\'etén és Grablescinél
elkes redett ellenséges támadásokat
vertek vissza. A bajorok
a menekülő ellenséget román földön
erélyesen üldözik. A Zsil völgyében
(Petroisénytől délre, a turduki
szoroson tul) ugyancsak román
területen megszálltuk a T u l l si
hegytől nyugatra fekvő magaslatokat.
Petrozsénynél tegnap ismét
több vehemens román támadást
visszaverünk,
Hullatenger Nagyszebennél.
Kolozsvár. Falkenhayn tábornoknak,
a nagyszebeni győzőnek főparancsnokságáról
Jelentik az alábbiakat: A románok
visszavonulása rettenetes képet mutat.
A Nagyszebennél megvert románok
Vöröstorony felé akartak visszavonulni,
de azt szilárdan megszállva tartották a
bajorok. A nagyszebeni harcteret a román
halottak végtelen tömege borítja.
A Vöröstoronynál álló, valamint oda
nyugat felől még útban lévő bajorok
három napon át oldalazó tüz alatt tartották
a nagyszebeni frontról kelet felé
menekülő románokat A harc itt már
nem Erdély, hanem Románia terülerén
folyik. Nagyszebennél egy ögész rondán
zászlóalj törzskarával együtt hadifogságunkba
jutott.
A hatás Bukarestben,
Stockholm. A szentpétervári Rjecs
közli Bukarestből: A román fővárosban
nagy lehangoltságot és kedvetlenséget
idézett e!ő a nagyszebeni vereség, s ezt
a szomorú hatást az arról kiadott román
hivatalos jelentés szépítő kisérletel sem
ludják enyhíteni.
A franciák a r omún katasztrófágór
Berlin. Kerülő uton Jelentik Párlsból,
hogy ott a románok nagyszebeni katasztrófáját
mint helyi balsikert akarják feltüntetni.
Egyszersmind ebben látják Igazoltnak
az antantnak azon korábbi véleményét;
hogy az erdélyi akció forszlrozása
hibás volt. A nagyszebeni események
Párisban igen nagy lehangoltságot
keltettek. i
A bécsi bolgár követ
nyilatkozata.
B cs. Bulgária bécsi követe az alábbi
kijelentéseket lette Az Est bécsi tudósítója
előtt:
— A román hadsereg erkölcsi értéke
nulla. Dobrudzsában végrehajtott
fényes offenzlvánk arra kényszeritette a
románokat, hogy a hadműveleti súlypontot
Erdélyből Dobrudzsába helyezzék
át. Evégből igen nagy erőket vontak
ös<zc a Csernavoda—Konstanzai vonalon,
ahol igen elkeseredett támadásokat
kezdetlek. De győzelmünkben nem
lehet kétség. Ez már csak tüzérségi
kérdés. A Dobrudzsában megjelent
osztrák-magyar és német nehéz
tüzérség már erősen érezteti jótékony
hatását.
A görög iirizís.
A hadügyminiszter a lázongó
tis...