Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
18.81 MB
2016-10-26 17:52:37
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
454
1180
Rövid leírás | Teljes leírás (434.51 KB)

Zalai Hírlap 1916. 250-274. szám november

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 258, 272. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV. évfolyam* Nagykanizsa, 1916 november 22. csütörtök 260. szám. ZALAI HIRLAP társadalmi ós közgazdasági napilap.
Rlőfltclóil Aruk i Melyben háihox hordva I hóra 1 K.
Egyea tiAni 6 fillér. Vidékre poatAn . . I hóra 1-50 K.
Nyllttér és hirdetések mee*ltnpnoti Ank merlnt.
Alapitolta:
Or H A J D U G Y U L A.
Kiadóhivatal: Ootenbtrg-nynftjd* C*«ngcry-«t 7.
Telefon: SzerkenxtótéK 41. Kiadóhivatal 41.
A világháboru. — - - - - - l\\ M a o y n r T á v i r a t i í r o d * l\\r. Kat mai t á v i r a t a i.
A Deutchland Amerikában
M i kersskedBliai kajának l e l ik
Rotterdam. A Reuter ügynökség
jelenti Newyorkbót: Az Unió tengereszet!
hatósága megállapltottu,
bogy a tegnapelőtt másodszor is
Amerikába érkezett Deutschland fedélzetén
sem fegyver, sem munició
nincs. Ennélfogva utasították a kikötői
hatóságot,ho^y a német tenger
alattjárót keresi- edelml hajó gyanánt
tekintsék. A Deutschland rakománya
ez alkalommal 750 tonna festékanyag
és gyógyszerárú volt.
Bukarestet kiürítem
Genf. Bukarestet polgárllag majdnem
teljesen kiürítették. Az udvar, a vérérkar
és a legtöbb képviselő Jíssyba, az
orosz román határra utazott. A román
főváros naponta rendkívül sokat szenved
az ellenség légi támadásaitól.
Románia és q semleges sajtó
Amsterdam. A Tyd-ncka balkáni h dszlntérre
k\'küldstt haditudósítója jelenti
a román hadiállapotról a következőket:
Ritkán követtek el Ily szQk harctéren
ennyi s ily végzetes stratégiai baklövéseket,
mint a románok. Igen valószínű,
hogy ezeket a hibákat már nem lehet
egyáltalán jóvátenni. Románia busásan
fizetni fog ezekért a hibákért, de meg
azért az oktalanságért is, a mellyel a
háboru való beavatkozás módját és idejét
megválasztotta.
A z angol nagykövet
az orosz főhadiszálláson.
Genf. A Nouvellist Szentpétervárról
j e l e n t i : ,A szentpétervári angol nagykövet
két attaséval az orosz főhadiszállásra
utazott, ahol a román hadsereg
lővezé ével, Avarescu tábornokkal
együtt részt vesz a nagy haditanácson,
amelyen? Miklós cár fog elnökfllni.
Reimset újra bombázzák.
Rotterdam. Az a n g o l - f r a n c h főhadl
szállásról jelentik: A német nehéz tüzérség
október\'25-éu istnét óriási vehemenciával
ágyúzni kezdte Reimset. Az
első nup 250 gránát esett a városra.
Másnap folytatták a bombázást.
Genf. Két esztendő óta, amióta Reims
a német nehéz tüzérség ágyúinak lótávolságában
áll, 1916. október 25-én
volt Rdms legrettenetesebb napja. A
németek bombái e napon rengeteg házat
rombadöntöttek és igen sok embert,
katonát és civilt egyaránt, megöltek.
Holtenlolte herceg —
az uj közős peniQsymlnlster
Bécs. Hohenlohc Schilling-für&t herceget,
akit a király a minap az osztrák
belügyminiszteri állás vezetésétől felmentett,
mal nappal dr. Körber Ernő helyére,
a monarchia közös pénzügyminiszterivé
őfelsége kinevezte.
A z uj osztrák kormány
Budapesten
Bécs. Dr. Körber Ernő, az uj osztrák
miniszterelnök a közgazdasági tárcákat
viselő uj osztrák miniszterekkel a legközelebbi
napokban Budapestre utazik,
hogy a magyar kormármyal megkezdjék
a Stürg kabinettel abbamaradt kiegyezési
tárgyalások...