Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
16.57 MB
2016-10-26 17:55:55
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
430
1141
Rövid leírás | Teljes leírás (389.2 KB)

Zalai Hírlap 1916. 275-296. szám december

Társadalmi és közgazdasági napilap
Alapította: dr. Hajdu Gyula
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda Csengery-ut 7. szám.
Telefon: Szerkesztőség 41, Kiadóhivatal 41.

Hiányzik: 285. szám

A következő szöveg a folyóiratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:

IV. évfolyam. Nagykanizsa, 1916. december 1. péntek 275. szám.
társadalmi és közgazdasági napilap.
e l ő f i z e t é s i á r a k : Helyben házhoz hordva I hóra I K.
P.&c* i i á n t 6 fillér. Vidékre poslán . . I hóra 150 K.
Nyllttér hirdetések mctjillaplioit Arak szerint. Dr
Alapította:
HAJDU OYULA.
Kiadóhivatal: Gutenberg-nyomda C«engcry-nt 7. szám.
T e l e f o n : S z e r k e s z t ő é * 41. viKli aád ó hgi v a t ahl 41á. ború
!\\ Magyar Távirati Iroda és I\\z Est mal táviratai. Menekül a román kormány. Rotterdam. A Havas ügynökség
jelenti Bukarestből: A román kormány
pár nappal ezelőtt elhflgyta
Bukarestet é s j a s s y b a költözködött.
Az antant diplomáciai testülete vasárnap
hagyja el Bukarestet.
Megy az orosz segítség.
Stockholm. Szentpétervárról táviratozzák:
A helyzet Romániában Igen komoly.
A németek egyidejűleg északnyugat
és délnyugat felöl nyomulnak előre
Bukarest felé. Az oroszoknak Dobrudzsában
még tovább kell clőnyomulniok
déli Irányban, hogy a reájuk váró feladatokat
teljesíthessék. Még bizonytalan,
hogy a Romániában előnyomuló németek
hol fognak ellánlállásra találni. Ugy
látszik, hogy az oroszok Románia
megvédésében még nagy szerepet
akarnak játszani. Erre vall az a
körülmény, hogy a bukaresti orosz
követet, Poklewszky Kozielt visszahívták
és helyébe Moszkolow tábornokot
nevezték ki követté.
A z orosz offenzíva célja.
Genf. A Tempsnck az orosz főhadiszálláson
lévő tudósítója jelenti; Az orosz
olfenzlva egyellen célja a Keleli Kárpálokban
az, hogy lekösse Kövess és
Arz tábornokok hadseregét.
A francia Iupoli a román
uereségehröl és a háboru uéséről.
Genf. A francia lapok élesen bírálják
a román és orosz hadvezetőségeket a
Romániában szenvedett vereségek miatt.
A „Radical" azt Írja, hogy haladék nélkül
el kell csapni a vezetőket, akik feladatukra
képteleneknek bizonyullak. A
háboru végéről pedig igy ir a lap: A
háboru még évekig eltarthat, de annak
csak a végklmerülés fogja végét vetni.
Höfer jelentése.
Budapest. (Hivatalos)
Keleti harctér; Mackensen harcvonala: A
sikeresen előrenyomuló dunai hadsereg a folyón
való átkelés óla 43 román tisztet, 2421
főnyi legénységet, két nehéz és 36 tábori
ágyút, 7 kis ágyút és 7 gépfegyvert szálli
tott be.
József főherceg vezérezredes harcvonala:
Falkenhayn tábornok csapatai tegnap elfoglalták
Fltestít és Kampolungot. Kampolungban
17 tisz*. 1200 főnyi legénység, hét ágyú és
számos málha heríllt a bajorok kezére.
Az Uz völgy és a Tatár-szoros között az
on.s ok keményen szorongatolt román szövelségesllk
tehermcn:esilésére szánt támadásaikat
nagy tömegekkel folytatták.
Arz és Kövess tábornokok hadseregei csaknem
az egésr arcvonalon éjjel nappal elkeseredetten
viaskodtak a mindig újra előrelöiő
ellenséggel. Sok helyen ember-ember elleni
harcok vol!?k. Az orosz roham összeomlott.
Kis helyi előnyök nem változtathatnak azon,
hogy az ellenség nagy áldozatai tegnap is
hiábavalók voltak. A harc tovább folyik.
Lipót bajor herceg harcvonala: Nincs jelentős
esemény.
Olasz hadszíntér: Oörztől keletre és a
Karszt-fensikon a tüzérségi harc Időnként nagyon
...